OŚRODEK ZDROWIA BIAŁY DUNAJEC

 

Informacje na temat programów profilaktycznych realizowanych przez Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu są dostępne pod numerem telefonu 18 20 735 91 oraz na miejscu w Ośrodku Zdrowia.

 

WAŻNOŚĆ DRUKÓW I FORMULARZY
Korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia, otrzymują Państwo różnego rodzaju wnioski, formularze, które mają określoną ważność w czasie. Aby Państwa terapia przebiegła bez zbędnych zakłóceń warto zapoznać się z terminami ważności najczęściej wykorzystywanych druków.

 

DOWÓD UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne np. dowód wpłaty składki odprowadzanej przez rolników do KRUS, dowód wpłaty w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek, odcinek renty / emerytury, dowód wpłaty składki wraz z zawartą umową o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: druk ZUS RMUA / ZUS RZA / ZUS RCA - w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin, książeczka ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką pracodawcy, zaświadczenie wystawione przez urząd pracy itp. Obecne przepisy dają Państwu (a także członkom rodziny) prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące - uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia.

 

 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH
Jeśli nie są Państwo ubezpieczeni, również mają Państwo prawo do świadczeń zdrowotnych - po uzyskaniu stosownego dokumentu. Jest nim decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu miejsce zamieszkania. Może być ona wydana na wniosek osoby nieubezpieczonej; z inicjatywy organu gminy lub na wniosek oddziału wojewódzkiego Funduszu; a w przypadku stanu nagłego - na wniosek placówki udzielającej pomocy medycznej - złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Dokument zachowuje ważność przez okres 90 dni od daty wydania lub od daty rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych, o ile w tym okresie nie zostaną Państwo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku konieczności przedłużenia okresu uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezbędne jest ponowne wystąpienie z wnioskiem o wydanie kolejnej decyzji.

 

SKIEROWANIE DO LEKARZA SPECJALISTY I DO SZPITALA
W tej kwestii nie ma jednoznacznych wytycznych zawartych w przepisach. Uznaje się, że skierowanie wydane w celu objęcia dalszym leczeniem specjalistycznym jest ważne dopóki nie zostanie wyleczone schorzenie, na które skierowanie zostało Państwu wystawione. Jeżeli w trakcie pierwszej porady okaże się, że musicie Państwo kontynuować leczenie, nie ma potrzeby uzyskania ponownego skierowania. Od tej pory specjalista wyznacza Państwu terminy kolejnych wizyt kontrolnych, decyduje o niezbędnych badaniach, lekach i zabiegach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, lekarz specjalista wypisze Państwu również skierowanie do innego specjalisty. Podobnie jest w przypadku skierowania na leczenie szpitalne - nie ma ustalonego administracyjnie terminu ważności skierowania do szpitala - zachowuje ono ważność tak długo jak istnieje przyczyna jego wystawienia. Od 2010r. skierowania na tzw. badania kosztochłonne (ASDK) mogą kierować tylko lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz psychiatrii i leczenia uzależnień. Wyjątkiem są badania endoskopowe przewodu pokarmowego, na które mogą kierować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

 

RECEPTY WYSTAWIANE PRZEZ LEKARZY
Termin realizacji większości recept nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a recepty na antybiotyki oraz recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku produktów z importu docelowego (w wyjątkowych sytuacjach mogą Państwo uzyskać zgodę na zakup leków niedopuszczonych do obrotu w Polsce) termin nie może być dłuższy niż 120 dni. Recepty „różowe”, na których przepisywane są preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, są realizowane nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich wystawienia. W przypadku importu docelowego musicie Państwo pamiętać również, aby przedłożyć w aptece prawidłowo wypełnione i potwierdzone zapotrzebowanie na lek, którego termin ważności nie może przekroczyć 60 dni od daty jego zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia. Recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, ważne są 90 dni od daty jej wystawienia.

 

ZLECENIA NA PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze takie jak np. wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe, szkła okularowe czy materace przeciwodleżynowe są ważne przez 30 dni od daty wystawienia zlecenia przez lekarza. W tym czasie musicie Państwo dokonać jego potwierdzenia i realizacji. W przypadku wprowadzenia zlecenia do kolejki okres ważności zlecenia wydłużony zostaje o czas oczekiwania w kolejce. Natomiast zlecenia na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze, takie jak pieluchomajtki, cewniki urologiczne, sprzęt stomijny, pieluchy anatomiczne, worki do zbiórki moczu, zestawy infuzyjne (wkłucia) do pomp insulinowych ważne są przez 30 dni od daty wystawienia zlecenia przez lekarza. Zaopatrzenie comiesięczne realizowane jest na bieżąco i nie dotyczą go ewentualne kolejki. Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w tego typu środki pomocnicze na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Data ważności zlecenia liczona jest od dnia wystawienia zlecenia włącznie do dnia przyjęcia go do realizacji. Ważność zlecenia upływa w trzydziestym (w przypadku zleceń o 1 miesięcznej ważności) i analogicznie w dziewięćdziesiątym dniu (w przypadku zleceń o 3 miesięcznej ważności) od daty wystawienia zlecenia, bez względu na dzień kalendarzowy, w którym ten dzień przypada.

 

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ I LECZENIE UZDROWISKOWE
Skierowania na rehabilitację we wszystkich zakresach nie mają terminu ważności. Muszą Państwo pamiętać, że data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji. Wyjątek stanowią skierowania na fizjoterapię. Są one ważne wyłącznie 30 dni. W tym czasie muszą Państwo zarejestrować skierowanie, bez względu na to, kiedy będą Państwo mogli rozpocząć rehabilitację. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia przez lekarza kierującego. Powinno być ono rozpatrzone przez Oddział NFZ w terminie 30 dni od daty jego wpływu do Oddziału Funduszu. Termin ten może zostać przedłużony nie więcej niż o 14 dni. Ze względu jednak na bardzo dużą ilość wniosków, jakie docierają, jesteśmy zmuszeni wysyłać informacje do pacjentów z opóźnieniem.

 

Dla Pacjentów

 

kolejka 

 

 recepta 

 

rejestracja

 

ewus logo

 

nfz

pfp 

SERCE BEZ DYMU

sbd

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

mppl